بایگانی برای فروردین, ۱۳۹۱

برزخ

فروردین ۶م, ۱۳۹۱

کاشکی میشد برای اینجا رمز گذاشت.

کاشکی چندین موی سفید ِ جدیدم رو نمی دیدم.

کاشکی دنیای ارتباطات بدین شکل نبود، تا بی خبر بودم.

کاشکی می توانستم بنویسم.

کاشکی می توانستم بگویم.

کاشکی لحظه قدرت ثبت شدن داشت.

کاشکی کابوس ها رهایم می کردند.

کاشکی قدرت مست کردن داشتم.

کاشکی قدرت ندیدن داشتم.

کاشکی می تواستم بی خیال سر بر دفترم بگذارم و عکس بگیرم.

کاشکی کمتر زجرم می داد.

کاشکی می تواستم شیر پاستیلی باشم تا شیری که پا برگرلویش است.

کاشکی قدرت از خود گذشتگی نداشتم.

کاشکی جوان تر بودم.

کاشکی سکوت پیشه نمی شدم.

کاشکی حافظ باز غزل خوانی می کرد.

کاشکی عکس دیجیتال درست نشده بود.

کاشکی ساعت نداشتم تا بر دستم ببندم.

کاشکی بر در و دیوار نقاشی و عکس ها نبود.

کاشکی سرعت فرود قطرات سرعت گیر داشت.

کاشکی هوای دل من هم چون شال دور گردن طبیعت، سبز بود.

کاشکی نمی دیدم.

کاشکی نمی ترسیدم و وحشت نداشتم.

کاشکی دل بر دریا می زدم.

کاشکی …..

کاشکی اینجا رمز داشت.

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | نظرات (۲۰)